GDPR

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa – GDPR

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej iba Nariadenie GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Dakelos s.r.o. s Nariadením  GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), uvádzame všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov v nasledovnom texte.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Dakelos s.r.o. so sídlom Lopašov 40, 90863, IČO 50561839, DIČ 2120389469, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave oddiel Sro vl.38786/T, e-mailová adresa objednavky@dakelos.sk, telefón:+421908205701 (ďalej len spoločnosť Dakelos), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

2.1 Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Spoločnosť Dakelos spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Dakelos). Pre účely vybavovania reklamácií okrem vyššie uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dakelos je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Dakelos.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
 • Kuriérska a prepravná spoločnosť Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO:31324428
 • Kuriérska a prepravná spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33, IČO36624942

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

2.2 Registrácia zákazníka e-shopu

Spoločnosť Dakelos spracováva na účely registrácie zákazníkov e-shopu  nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dakelos je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

2.3 Uplatňovanie nárokov spoločnosti Dakelos

Spoločnosť Dakelos spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Dakelos nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Dakelos, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Dakelos, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Dakelos

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie  GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dakelos je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Dakelos Oprávneným záujmom spoločnosti Dakelos je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Dakelos

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

•             súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Dakelos uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

2.4 Plnenie zákonných povinností spoločnosti Dakelos

Spoločnosť Dakelos spracúva osobné údaje uvedené v písm. 2.1 až 2.4 na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Dakelos.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dakelos je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Dakelos

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

•             daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom
 • na opravu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Dakelos:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska poverenej osoby
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
 • telefonicky na vyššie uvedenom čísle

Poverenou osobou pre spracovanie osobných údajov je: Mgr. Marek Bederka, Lopašov 40, 90863, objednavky@dakelos.sk.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.